Xích bích, thắng bại tại ” Lòng người”

Nói bởi Lượng tài cũng phải. Do Chu Du giỏi cũng không sai. Nhưng còn nguyên nhân sâu xa hơn khiến Tào Tháo đại bại Xích Bích, tan giấc mộng thống nhất thiên hạ. Tư Mã Ý ngắn gọn: “bởi lòng người”…
Lưu Bị lúc bấy giờ, đánh đâu thua đó, bị quân Tào truy sát tận Hán Khẩu vốn chỉ còn đường quyết tử. Trái ngược lại là một Đông Ngô của Tôn Quyền đang bình yên, trù phú, nhiều danh sĩ, lắm tướng tài. Giặc từ đâu đến cướp, đòi lấy cả vợ con của Chu Du (theo lời Gia Cát du thuyết). Liên Minh Tôn – Lưu từ đó mà thành. Chả yêu thương gì nhau nhưng dựa vào nhau mà đánh. Thế lực Tôn Lưu “được lòng người” ấy đã phá tan giấc mộng thống nhất thiên hạ của nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán – Tào Tháo.

Nhưng hùng tâm tráng chí của ông đã vượt qua cả những thất bại to lớn ấy.
Cuộc vui có được là mấy chốc
Có khác chi hạt bụi, mưa sa

Trả lời