Bài 2: Khai báo biến trong python

1, Khai báo biến trong Pyhton.

Khi chú bảo với máy tính “tên” máy tính trả lời là “Phát”. khi chú bảo “Tuổi” nó trả lời “18 ” muốn máy tính nó trả lời được như vậy thì mình phải khai báo với nó chớ không làm sao nó biết
và những thứ như tên, tuổi.. người ta gọi là biến
tên biến = giaTri
Trong đó:
tenBien là tên của biến mà các con muốn đặt. Tên biến này không được bắt đầu bằng số hay các ký tự đặc biệt, mà chỉ được bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự _ và nó có phân biệt hoa thường.
giaTri là giá trị của biến mà các con muốn gán.
VD: Mình sẽ khai báo một biến Tền ( ten)  trong Python.
ten = “Phát”
Ngoài ra, các bạn cũng có thể khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên 1 lần khai báo.
VD: năm sinh của 3 bạn a, bạn b, bạn c đều sinh năm 2010
a = b = c = 2010
Hay là khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng. ví dụ bạn a sinh năm 2010 bạn b sinh năm 2011
VD:
a,b =2010,2011

2, Các kiểu dữ liệu trong Python.

Thế nào là kiểu dữ liệu các con nhỉ ? khi chú hỏi các con viết cho chú số mười hai các con sẽ viết : “12” hay ” mười hai” ?  thấy chưa, các con bối rối phải không ? vì nó hai kiểu 1 là số ” 12″ hay là kiểu chữ ” mười hai” thế nên trong lập trình mình phải khai báo đâu là số, đâu là chữ nên mới có kiểu dữ liệu.. bla bla
VD: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python.
name = “Tấn Phát”
#string
age = 22
#integer
point = 8.9
#float
option = [1,2,3,4,5]
#lists
tuple = (‘Tấn Phát’, 22 , True)
#Tuple
dictionary = {“name”: “Tấn phát”, “age”: 22, “male”: True}
#Dictionary
Từng bài sau mình sẽ đi vào chi tiết các kiểu dữ liệu này nên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng vì chưa biết về nó nhé.

3, Kiểm tra kiểu dữ liệu.

Trong python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau:
type(data)
Trong đó data là biến mà chúng ta cần kiểm tra.
VD:
name = “Tấn Phát”
type(name)
#string
age = 22
type(age)
#int
point = 8.9
type(point)
#float
option = [1,2,3,4,5]
type(option)
#list
tuplet = (‘Tấn Phát’, 22 , True)
type(tuplet)
#Tuple
dictionary = {“name”: “Tấn phát”, “age”: 22, “male”: True}
type(dictionary)
# dict

4, Ép kiểu dữ liệu trong Python.

Trong một trường hợp nào đó mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một biến, thì Python cũng hỗ trợ bạn qua các hàm cơ bản sau:
float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).
str(data) chuyển đổi sang dạng chuỗi.
complex(data) chuyển đổi sang kiểu phức hợp.
tuple(data) chuyển đổi sang kiểu Tuple.
dict(data) chuyển đổi sang kiểu Dictionary.
hex(data) chuyển đổi sang hệ 16.
oct(data) chuyển đổi sang hệ 8.
chr(data) chuyển đổi sang dạng ký tự.
VD:
age = 22;
# ép sang float
floatAge = float(age)
print(type(floatAge))
#ép sang integer.
intAge = int(age)
print(type(intAge))
#ép sang chuỗi.
strAge = str(age)
print(type(strAge))

Trả lời