xử lý các lỗi format usb bằng command

  1. Gõ diskpart trong Run Prompt và nhấn enter
  2. Sau UAC, nó sẽ mở Command Prompt đang chạy công cụ này
  3. Gõ LIST DISK để liệt kê tất cả các ổ đĩa được kết nối với máy tính.
  4. Bây giờ hãy cắm ổ USB, sau đó chạy lại lệnh.
  5. Lần này, bạn sẽ thấy có thêm một ổ đĩa mà bạn cần định dạng. Trong trường hợp của tôi, đó là ĐĨA 2
  6. Loại tiếp theo SELECT DISK 2 và bạn sẽ nhận được lời nhắc Disk 2 hiện là đĩa đã chọn.
  7. Gõ CLEAN và nhấn phím Enter
  8. Sau đó gõ CREATE PARTITION PRIMARY và nhấn Enter
  9. Gõ Format fs=NTFS Quick và nhấn Enter
  10. Gõ Assign và nhấn phím Enter để gán một ký tự cho ổ đĩa mới được định dạng.

Sau khi hoàn thành tất cả các tác vụ, ổ USB sẽ được định dạng và nó sẽ trống. Công cụ DISKPART hoạt động khác so với tùy chọn định dạng tiêu chuẩn trong Windows.

Trả lời