Vì sao nhiều người thích Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung?

Tam Quốc Diễn Nghĩa đã tập hợp tư liệu hùng hậu tạo lên câu chuyện to lớn liền mạch. Bằng bút pháp ước lệ độc đáo của mình, La Quán Trung đã tạo nên hình tượng kinh điển: một Tào Tháo tuyệt gian, một Lưu Bị tuyệt nhân, Trọng Đạt tuyệt nhẫn, Gia Cát lượng tuyệt trí..
Tạo ra những cặp đối lập đi vào huyền thoại: gian hùng và anh hùng, tiểu nhân và quân tử…
Và bằng ngòi bút của mình, những hình tượng mà La Quán Trung đã dựng lên là bất tử.
Xem phim hay đọc TQDN, bạn có thể yêu thích Tào Tháo vì ông ta dám nói dám làm, không sao cả, ông cũng chết. 😢
Bạn có thể yêu thích Khổng Minh tài trí hơn người, không sao cả, ông ta cũng chết. 😢
hung tàn như Đổng Trác, thần võ như Lữ Bố, xinh đẹp như Điêu Thuyền cũng chết, thậm chí ngay cả người được mệnh danh là kẻ sống dai nhất như Tư Mã Ý cũng sẽ chết. 😢
Mọi người đều sẽ chết. 😭
Và đến trang cuối, thì ta mới giật mình nhớ bài hát mở đầu:
“…Thịnh suy, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
…”
Thế ấy! giàu cũng dc nghèo cũng chẳng sao,
rồi ai cũng chết, nên cuối tuần cứ nhậu thôi !🤣

Trả lời